Co zrobić, gdy o nakazie zapłaty z e-sądu dowiedziałem się po wszczęciu egzekucji komorniczej

Home / Bez kategorii / Co zrobić, gdy o nakazie zapłaty z e-sądu dowiedziałem się po wszczęciu egzekucji komorniczej

Co zrobić, gdy o nakazie zapłaty z e-sądu dowiedziałem się po wszczęciu egzekucji komorniczej

W poprzednim artykule wskazałem na sposób obrony przed nakazem zapłaty wydanym e elektronicznym postępowaniu upominawczym. Co jednak zrobić w sytuacji, w której nakaz zapłaty nie został nam doręczony, a o jego wydaniu dowiedzieliśmy się dopiero po wszczęciu egzekucji komorniczej?

W mojej praktyce zawodowej spotkałem się z sytuacją, kiedy to wierzyciel wysyłając pozew do E-Sądu celowo wskazał na nieaktualny adres zamieszkania dłużnika (aktualny adres był mu znany). Korespondencja skierowana przez E-Sąd do dłużnika, obejmująca odpis pozwu wraz z nakazem zapłaty oraz pouczeniami, wróciła do E-Sądu jako nie podjęta w terminie, ze skutkiem doręczenia. Następstwem tego było uprawomocnienie się nakazu zapłaty, nadanie klauzuli wykonalności i w konsekwencji skierowanie przez wierzyciela wniosku do Komornika Sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Co może w takiej sytuacji zrobić dłużnik, w jaki sposób bronić się przed takim nakazem zapłaty, który być może, tak jak to było w przypadku omawianej sprawy, opierał się na dowodach rozmijających się, delikatnie mówiąc z prawdą?

Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego dają dłużnikowi narzędzia służące do uchylenia prawomocnego nakazu zapłaty.

Pierwszym z nich jest wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Należy pamiętać, że wniosek o przywrócenie terminu winien być złożony w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny, dla której opóźniliśmy się z wykonaniem czynności. Wraz z wnioskiem należy dopełnić czynności czyli przesłać treść sprzeciwu. Do powyższych pism warto jest złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie egzekucji.

Kolejnym narzędziem dłużnika jest Skarga na orzeczenie referendarza sądowego/zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Poza tymi środkami można skorzystać również z procedury przewidzianej KPC dotyczącej skargi o wznowienie postępowania. Oczywiście do powyższej warto jest również złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia obejmującego wstrzymanie egzekucji komorniczej.

Warto podkreślić, że powyższe środki są co do zasady czasochłonne. Sąd potrzebuje kilku miesięcy, aby zająć się sprawą. W tym czasie Komornik może przeprowadzić licytację i sprzedać zajętą rzecz np. samochód.

Czy w takiej sytuacji dłużnik jest bezradny? Nie. Dłużnik może skorzystać z możliwości jakie daje mu przepis art 820(1) par. 1 kpc. Z treści powyższego czytamy:

” Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie ma obowiązku przedstawienia zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli okoliczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.”

Sąd wyda zaświadczenie o którym mowa powyżej w terminie do 14 dni. W przypadku postępowania w E-Sądzie zaświadczenie takie jest skanowane do akt sprawy. Warto jest więc zadzwonić do punktu informacyjnego E-Sądu z pytaniem czy wniosek taki dotarł do Sądu, czy został zeskanowany do akt i czy zaświadczenie zostało wydane. Jeśli uzyskamy z Sądu informację, że zaświadczenie zostało wydane i znajduje się w aktach warto ustalić numer strony akt elektronicznych i złożyć wniosek do Komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Komornik w oparciu o swoje specjalne kody dostępu ma możliwość przejrzenia akt sprawy Sądowej, więc mając numer strony z zaświadczeniem wstrzymanie egzekucji wydaje się być formalnością. Samo zaświadczenie to nie wszystko. Należy bowiem złożyć (w terminach ustawowych) środki zaskarżenia o których wspomniałem powyżej, tak aby uchylić nakaz zapłaty i skierować sprawę do rozpoznania na zasadach ogólnych. Poniżej podaję wzór zarówno wniosku o wydanie zaświadczenia jak i wzór wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego:

Miejscowość, dnia………..

Sąd Rejonowy

Lublin Zachód w Lublinie

VI Wydział Cywilny
ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-076 Lublin

Wierzyciel: Jan Kowalski

            zamieszkały: adres

            PESEL 00000000000

Dłużnik: Jan Nowak

            zamieszkały: adres

            PESEL 00000000000

Sygn akt. VI Nc-e 0000/00

Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia w trybie art. 139 § 5kpc

Działając w imieniu własnym jako dłużnik w toku postępowania VI Nc-e 00000/00 w oparciu o treść art. 139 § 5 kpc wnoszę o:

1    Wydanie zaświadczenia, że nakaz zapłaty w sprawie VI Nc-e 00000/00 został doręczony na oznaczony adres w trybie art. 139 § 1kpc.

Z uwagi na wyznaczony termin licytacji nieruchomości obejmującej mój dom mieszkalny, stanowiący jednocześnie moje miejsce zamieszkania, na dzień 17.10.2013r zwracam się z prośbą o pilne wydanie powyższego dokumentu celem złożenia wniosku do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję z nieruchomości o zawieszenie postępowania na podstawie art. 820 (3) § 1 kpc

                                                                                         /czytelny podpis/

                                                                                     Miejscowość, dnia………..

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Warszawie

Kancelaria Komornicza

00-950 Warszawa

Jasna 5

Dłużnik: Jan Nowak

            Zamieszkały: adres

Wierzyciel: Jan Kowalski

            Zamieszkały: adres

KM 1000/13

Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w trybie art 820(3) paragraf 1 kpc

Działając w imieniu własnym jako dłużnik w toczącym się postępowaniu w sprawie KM 1000/13 z wniosku wierzyciela Jana Kowalskiego na podstawie art. 820(3) § 1kpc wnoszę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i wstrzymanie prowadzonej egzekucji z nieruchomości, albowiem tytuł wykonawczy w oparciu o który prowadzone jest postępowanie egzekucyjne stanowi orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym o którym mowa w art. 783§4kpc

Uzasadnienie

Postępowanie egzekucyjne w sprawie KM 1000/13 prowadzone przez Komornika Sądowego  toczy się w oparciu o dwa tytuły wykonawcze wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny o sygn VI Nc-e 0000/13 oraz VI Nc-e 0000/13. Powyższe nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym zostały doręczone na adres dłużnika w trybie art. 139§1kpc. Dłużnik w dniu 1.10.2013r  wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia przewidzianego w treści art. 139§1kpc. Ponadto pismami procesowymi z dnia 1.10.2013r  dłużnik złożył środki zaskarżenia na powyższe orzeczenia Sądu dążąc do ich uchylenia w całości.

Dowód: akta postępowania elektronicznego.

Stosownie do treści art. 820(3)§ 1kpc Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Dłużnik nie ma obowiązku przedstawienia zaświadczenia, określonego w art. 139 § 5, jeżeli okoliczności, które mają być nim stwierdzone wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

Mając na względzie powyższe wnoszę jak w sentencji

Załączniki:

  1. Odpis wniosku o zawieszenie postępowania

                                                                                           /czytelny podpis/

Recommended Posts

Leave a Comment

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zostaw wiadomość. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 48h.

Start typing and press Enter to search